Nevropsykologi

Hva er en nevropsykologisk utredning?

En nevropsykologisk undersøkelse er en omfattende funksjonskartlegging hvor man med et bredt spekter av oppgaver kartlegger ulike funksjoner som hjernen utfører og slik denne avspeiler seg i form av persepsjon, oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse, problemløsning, følelser, atferd og personlighet.

Undersøkelsen innebærer gjennomgang av symptomer og bakgrunnshistorie, gjennomgang av tester som er følsomme for endringer i hjernens funksjon og vanligvis også besvarelse av spørreskjema med henblikk på kartlegging av symptomer og plager.

Testene er valgt ut på grunnlag av at de er følsomme for endringer i hjernen. De nevropsykologiske testene er standardiserte og normert i forhold til alder og utdanningsbakgrunn slik at man vet hva som er normalt å forvente på ulike alderstrinn, med ulik tdanningsbakgrunn med mer.

I tillegg til tester, består undersøkelsen av intervju og samtaler med pasienten og/eller pårørende. Ofte innhentes også medisinsk informasjon og opplysninger fra lokale hjelpeinstanser.

En nevropsykologisk undersøkelse er oftest en sammensatt vurdering.

Omfanget av undersøkelsen vil være avhengig av problemstillingen, og kan ta fra en halv dag og opp til tre dager å gjennomføre. 2 dager er mest vanlig. Noen ganger kan det være praktisk å dele utredningen på flere besøk.

Den samlede vurderingen drøftes og tilbakemeldes til pasienten og/eller pårørende og sammenfattes i en nevropsykologisk rapport som inneholder undersøkelsesfunn og konklusjon med forslag til videre tiltak i form av behandling, råd med hensyn til skolegang eller tilpasning i forhold til arbeidsliv.

I noen tilfeller er det nyttig at psykologen deltar i møter med samarbeidende lokale instanser.

I tillegg til å bidra til diagnose innebærer den nevropsykologiske undersøkelsen en bred funksjonskartlegging med avklaring av både ressurser og eventuelle problemer. Dette gir ofte godt grunnlag for råd om tiltak i forhold til skole/opplæring, rehabilitering, behandling, videre undersøkelser og vurdering av arbeidsevne.

 


For henvisninger og generelle henvendelser, bruk felles epostadresse: post@nevropsykologspesialist.no
For direkte kontakt med aktuell psykolog:
Alice Alexandersen – psykologalexandersen@gmail.com